ចាប់ផ្តើមរៀនពីវេទិកាល្អបំផុត

តោះចុះឈ្មោះចូលរៀនអនឡាញ ត្រៀមប្រលងវគ្គ!

307+

Happy students

3+

Experienced instructors

វគ្គសិក្សាពិសេស

ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េ EPS TOPIK ត្រៀមប្រលងវគ្គ-21

7 វគ្គសិក្សា

ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េ 사회통합프로그렘

2 វគ្គសិក្សា

វគ្គសិក្សាពិសេស

ទាំងនេះគឺជាវគ្គសិក្សាពេញនិយមបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាវគ្គស្តាប់ទូទាំងពិភពលោក

កម្រិតបឋមឡើង

1-ថ្នាក់ដំបូងព្យញ្ជនៈ ស្រៈ

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

ចេះអានភាសាកូរ៉េ ដោយប្រើរយៈពេលខ្លី

$15

$50

10:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Thu, 08-Feb-2024

10 មេរៀន 10:00:00 ម៉ោង English
ចេះអានភាសាកូរ៉េ ដោយប្រើរយៈពេលខ្លី
លទ្ធផល:
  • ចេះអានភាសាកូរ៉េ ក្នុងរយៈពេលខ្លី

កម្រិតបឋមឡើង

2-ថ្នាក់១០០០ពាក្យ សំខាន់ៗ

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

ដសថាសដថ

$15

$50

40:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Sun, 17-Dec-2023

40 មេរៀន 40:00:00 ម៉ោង English
ដសថាសដថ
លទ្ធផល:

កម្រិតបឋមឡើង

4-ថ្នាក់វិញ្ញាសារស្ដង់ដារសៀវភៅ 60មេរៀន

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

ថងសហ

$15

$50

83:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Mon, 27-Nov-2023

84 មេរៀន 83:00:00 ម៉ោង English
ថងសហ
លទ្ធផល:

កម្រិតបឋមឡើង

5-ថ្នាក់វិញ្ញាសារស្ដង់ដារ សៀវភៅ២០០០

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

$15

$50

149:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Sun, 17-Dec-2023

149 មេរៀន 149:00:00 ម៉ោង English
លទ្ធផល:

កម្រិតបឋមឡើង

7-ថ្នាក់វិញ្ញាសារស្ដង់ដារ សៀវភៅ50មេរៀន

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

$15

$50

09:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Mon, 27-Nov-2023

9 មេរៀន 09:00:00 ម៉ោង English
លទ្ធផល:

កម្រិតបឋមឡើង

6-ថ្នាក់វិញ្ញាសារស្ដង់ដារ វិញ្ញាសារពិត

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

$35

$70

55:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Sun, 17-Dec-2023

55 មេរៀន 55:00:00 ម៉ោង English
លទ្ធផល:

កម្រិតបឋមឡើង

3-ថ្នាក់វេយ្យាករណ៍ពិសេស 문법

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

$35

$70

13:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Sun, 17-Dec-2023

13 មេរៀន 13:00:00 ម៉ោង English
លទ្ធផល:

កំពូល 10 វគ្គសិក្សាល្អៗ

ទាំងនេះគឺជាវគ្គសិក្សាចុងក្រោយបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាវគ្គសិក្សាស្តាប់ទូទាំងពិភពលោក

កម្រិតបឋមឡើង

TOPIK 문법

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

រៀនវេយ្យាករណ៍ TOPIK 문법

ឥតគិតថ្លៃ

00:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Sat, 09-Mar-2024

0 មេរៀន 00:00:00 ម៉ោង English
រៀនវេយ្យាករណ៍ TOPIK 문법
លទ្ធផល:

កម្រិតបឋមឡើង

ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េប្រលងយកកម្រិត사전평가

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

រៀនថ្នាក់នេះដើម្បីត្រៀមប្រលងយកកម្រិតល្អ

$30

$100

00:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Sun, 10-Dec-2023

0 មេរៀន 00:00:00 ម៉ោង English
រៀនថ្នាក់នេះដើម្បីត្រៀមប្រលងយកកម្រិតល្អ
លទ្ធផល:
  • រៀនចប់អាចប្រលងបានកម្រិតល្អ 3

កម្រិតបឋមឡើង

3-ថ្នាក់វេយ្យាករណ៍ពិសេស 문법

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

$35

$70

13:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Sun, 17-Dec-2023

13 មេរៀន 13:00:00 ម៉ោង English
លទ្ធផល:

កម្រិតបឋមឡើង

6-ថ្នាក់វិញ្ញាសារស្ដង់ដារ វិញ្ញាសារពិត

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

$35

$70

55:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Sun, 17-Dec-2023

55 មេរៀន 55:00:00 ម៉ោង English
លទ្ធផល:

កម្រិតបឋមឡើង

7-ថ្នាក់វិញ្ញាសារស្ដង់ដារ សៀវភៅ50មេរៀន

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

$15

$50

09:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Mon, 27-Nov-2023

9 មេរៀន 09:00:00 ម៉ោង English
លទ្ធផល:

កម្រិតបឋមឡើង

5-ថ្នាក់វិញ្ញាសារស្ដង់ដារ សៀវភៅ២០០០

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

$15

$50

149:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Sun, 17-Dec-2023

149 មេរៀន 149:00:00 ម៉ោង English
លទ្ធផល:

កម្រិតបឋមឡើង

4-ថ្នាក់វិញ្ញាសារស្ដង់ដារសៀវភៅ 60មេរៀន

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

ថងសហ

$15

$50

83:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Mon, 27-Nov-2023

84 មេរៀន 83:00:00 ម៉ោង English
ថងសហ
លទ្ធផល:

កម្រិតបឋមឡើង

2-ថ្នាក់១០០០ពាក្យ សំខាន់ៗ

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

ដសថាសដថ

$15

$50

40:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Sun, 17-Dec-2023

40 មេរៀន 40:00:00 ម៉ោង English
ដសថាសដថ
លទ្ធផល:

កម្រិតបឋមឡើង

1-ថ្នាក់ដំបូងព្យញ្ជនៈ ស្រៈ

0

(0 ពិនិត្យ)

ប្រៀបធៀប

ចេះអានភាសាកូរ៉េ ដោយប្រើរយៈពេលខ្លី

$15

$50

10:00:00 ម៉ោង

បានបញ្ចូល Thu, 08-Feb-2024

10 មេរៀន 10:00:00 ម៉ោង English
ចេះអានភាសាកូរ៉េ ដោយប្រើរយៈពេលខ្លី
លទ្ធផល:
  • ចេះអានភាសាកូរ៉េ ក្នុងរយៈពេលខ្លី

គ្រូកំពូលៗ

They efficiently serve large number of students on our platform

ចូលរួមឥឡូវនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមរៀន

រៀនពីគ្រូដែលមានគុណភាពរបស់យើង!

ចាប់ផ្តើម

ក្លាយជាគ្រូថ្មី។

បង្រៀនសិស្សរាប់ពាន់នាក់ និងរកលុយ!

ចូលរួមឥឡូវនេះ