ការពិពណ៌នាវគ្គសិក្សា

មុននឹងសិស្សទាំងអស់គ្នាចេញប្រលង ត្រូវរៀនវគ្គនេះសិនដើម្បីដឹងពីរបៀបប្រលង និង ចេះដោះស្រាយវិញ្ញាសារ

តើ​ខ្ញុំ​នឹង​រៀន​អ្វី?

  • រៀនចប់អាចប្រលងបានកម្រិតល្អ 3

តម្រូវការ

  • សំរាប់សិស្សដែលត្រៀមប្រលងយកកម្រិតភាសាកូរ៉េ

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់

បាទ/ចា

$30

$100

ការបង្រៀន

0

កម្រិតវគ្គ

កម្រិតបឋមឡើង

រយៈពេលផុតកំណត់

ឥតកំណត់រយះពេល

វិញ្ញាបនបត្រ

យ៉េស

វគ្គសិក្សាដែលពាក់ព័ន្ធ