ប្រភេទវគ្គសិក្សា

តម្លៃ

កម្រិត

Language

ការវាយតម្លៃ

កំពុងបង្ហាញ 8 នៃ 8 លទ្ធផល

កម្រិតបឋមឡើង

ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េប្រលងយកកម្រិត사전평가
ប្រៀបធៀប

0

(0 ពិនិត្យ)

ខ្មែរ

រៀនថ្នាក់នេះដើម្បីត្រៀមប្រលងយកកម្រិតល្អ

$30

$100

0 មេរៀន

00:00:00 ម៉ោង

កម្រិតបឋមឡើង

3-ថ្នាក់វេយ្យាករណ៍ពិសេស 문법
ប្រៀបធៀប

0

(0 ពិនិត្យ)

ខ្មែរ

$35

$70

13 មេរៀន

13:00:00 ម៉ោង

កម្រិតបឋមឡើង

6-ថ្នាក់វិញ្ញាសារស្ដង់ដារ វិញ្ញាសារពិត
ប្រៀបធៀប

0

(0 ពិនិត្យ)

ខ្មែរ

$35

$70

55 មេរៀន

55:00:00 ម៉ោង

កម្រិតបឋមឡើង

7-ថ្នាក់វិញ្ញាសារស្ដង់ដារ សៀវភៅ50មេរៀន
ប្រៀបធៀប

0

(0 ពិនិត្យ)

ខ្មែរ

$15

$50

9 មេរៀន

09:00:00 ម៉ោង

កម្រិតបឋមឡើង

5-ថ្នាក់វិញ្ញាសារស្ដង់ដារ សៀវភៅ២០០០
ប្រៀបធៀប

0

(0 ពិនិត្យ)

ខ្មែរ

$15

$50

149 មេរៀន

149:00:00 ម៉ោង

កម្រិតបឋមឡើង

4-ថ្នាក់វិញ្ញាសារស្ដង់ដារសៀវភៅ 60មេរៀន
ប្រៀបធៀប

0

(0 ពិនិត្យ)

ខ្មែរ

ថងសហ

$15

$50

84 មេរៀន

83:00:00 ម៉ោង

កម្រិតបឋមឡើង

2-ថ្នាក់១០០០ពាក្យ សំខាន់ៗ
ប្រៀបធៀប

0

(0 ពិនិត្យ)

ខ្មែរ

ដសថាសដថ

$15

$50

40 មេរៀន

40:00:00 ម៉ោង

កម្រិតបឋមឡើង

1-ថ្នាក់ដំបូងព្យញ្ជនៈ ស្រៈ
ប្រៀបធៀប

0

(0 ពិនិត្យ)

ខ្មែរ

ចេះអានភាសាកូរ៉េ ដោយប្រើរយៈពេលខ្លី

$15

$50

10 មេរៀន

10:00:00 ម៉ោង